Girdziusas's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Alytaus sąjūdis, 1989 m. rugpjūčio 1-10d. Klepočių budeliai 2009/10/11

Filed under: Uncategorized — Alfredas Girdziusas @ 9:52

KLEPOČIŲ BUDELIAI
Paimta iš: Alytaus sąjūdis – 1989 m. rugpjūčio 1-10 d.
LPS ALYTAUS TARYBOS STALINIZMO NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJA
Vokiečiai iš Alytaus pasitraukė 1944 metais liepos 12-13 d. Alytaus rajono ribas apleido liepos 28 dieną ir nesustodami traukėsi iki Vokietijos sienos. Tris savaites Alytaus gyventojai buvo išvaryti į pirmo Alytaus pusę. Mieste kaip norėjo šeimininkavo rusų kareiviai. Jie iškasinėjo iš žemės paslėptus daiktus (iš bažnytinių archyvų).
Druskininkų, Lizdų, Klepočių, Ryliškių, Pieriškių. Taručionių, Bugonių, Vertelkų, Vabalių, Dubrių, Fermos kaimų baudžiamoji akcija buvo vykdoma 1944 metų gruodžio mėnesio 23-24-25 dienomis. Tęsėsi ji iki Naujųjų Metų. Baudžiamojoje akcijoje dalyvavo NKVD daliniai ir vietiniai savisaugos būrių atstovai, dabar vadinami liaudies gynėjais.
Šis sąrašas sudarytas pagal liudininkų pasakojimus, tačiau, deja, nesutikrintas su archyvine medžiagą, nes Alytaus Sąjūdžio Taryba prie jos neprieina. Valstybės saugumo komiteto Alytaus poskyrio viršininkas P. Brauka teigia, kad jis neturi įgaliojimų mums ją parodyti. Dabartiniu metu Klepočių bylą tiria prokuratūros darbuotojai, kurie prie archyvų… taip pat neprileidžianti.
1. KALAŠNIKOVAS Nikolajus, Buvęs tarybinis partizanas, liaudies gynėjas Ryliškėse, dirbo vertėju. Degino Klepočius. Gyvena Alytuje.
2. SKARŽINSKAS Mikas. Gimęs 1917 m. Buvęs Lietuvos kariuomenės ulonas. Tardytojas Ryliškių kaime Vinco Bloznelio name (ten buvo NKVD štabas). Degino Klepočius. Gyvena Varėnoje.
3. KRUKONIS Vacius (pravardžiuojamas – Maistruke). Kilęs iš Druskininkų kaimo, gyvena Kaune. Dalyvavo deginant Klepočius. Jį pažino Muzikeviciaus Vytauto (18 m. amžiaus moksleivis, sušaudytas kartu su keturiais Druskininkų kaimo vyrais Klepočių raiste) motina. Klepočiuose vaikščiojo apsivilkęs rausvais kailinukais, apsiavęs sušaudytojo Juliaus Miliaus batais. Lizdų kaime jodinėjo ant arklio su sąrašais rankose. Praėjus frontui šaudė vokiečius – belaisvius.
4. KRUKONIS Rokas. Dalyvavo deginant kaimus. Krukonį Juozą sumušė ir dar gyvą įmetė į degančią trobą. Deginimo metu Klepočiuose gėrė samagoną pas Mikalonį Petrą, kuris nenukentėjo. Gyvena Druskininkuose.
5. KRUKONIS Julius. Susiginčijęs girtas su giminaičiu pasakė: deginti tai deginau, bet nė vieno nenužudžiau. Gyvena Merkinėje.
6. MARCELIS Kazys. Buvęs “Dainavos“ partizanų būrio kovotojas. Dalyvavo Klepočių deginime.
7. MARCELIS Juliuss Buvęs “Dainavos“ partizanų būrio kovotojas. Dalyvavo Klepočių deginime.
8. GASIŪNAS Jonas. Mikalonio Cezario žentas. Vokiečių okupacijos metu buvo policininkas, žydšaudys. Po karo tapo liaudies gynėju, teikdavo žinias NKVD. Gyveno Liškiavoje, dingo kartu su Cezariu Mikaloniu. 1944 metų rudenį Vertelkų kaimo sodyboje vyko kaimo vyrų išgertuvės. Dalyvavo ir J. Gasiūnas. Ten jis susikivirčijo su vyrais ir gavo mušti. Jį uždarė į kamarą, bet Gasiūnas išėmė langą ir pabėgo pas Merkinės liaudies gynėjus su “kaltųjų“ sąrašu. Pridėjus prie sąrašo dar Merkinės liaudies gynėjų “kaltuosius“, atsirado Klepočių tragedijos aukos.
9. JAZUKEVIČIUS. Kitą dieną po deginimo rinko gyvulius Ryliškių kaime.
10. PEČKYS Vincas iš Makniūnų kaimo.
11. AŽUKAUSKAS Jonas iš Merkinės. Liaudies gynėjas (vadindavo Beznoskij). Miręs.
12. OLEKAS Jonas. Gimęs 1907 m., tarybinis partizanas “Rugys“. Prieš deginimą su kareiviais surašinėjo Nemunaičio apylinkės gyventojus.
13. LAZAUSKAS. Liaudies gynėjas iš Merkinės. Dalyvavo Klepočių deginime. Tardytojas Alytaus NKVD rūsiuose. Tuo metu buvo 24 metų amžiaus, labai žiaurus, juodais garbanotais plaukais. Tardymų metu dėdavo ant krūtinės lentą ir keturiese užlipę supdavosi, varydavo po nagais adatas. Alytaus NKVD kieme (Dariaus ir Girėno gatvėje), kur dabar partijos komitetas, parsivežė iš miško Zubrauską Zigmą ir primušė, o Kudarauską Juozą surištomis rankomis prigirdė tualete.
14. GEMBICKAS Jonas. Tarybinis partizanas, liaudies gynėjas iš Merkinės. Totorius. Labai žiaurus. Miręs. Degino Klepočius.
15. BARKAUSKAS Petras iš Sudvajų kaimo. Dalyvavo deginant ir kankinant žmones. Gyveno Sudvajuose, Nemunaityje, partizanuose buvo tik jo broliai. Baigęs tris skyrius, po karo saugumo jaunesnysis leitenantas. Su Zubricku Juozu ir Maslausku (buvęs tardytojas partizanas) Nemunaityje išprievartavo merginą. Teistas. Po kalinimo neužilgo mirė. Zubrickas gyvena Alytuje.
16. ZARAUSKIENE. Dalyvavo deginant Klepočių, Lizdų kaimus.
17. NAUDŽIŪNAS. Liaudies gynėjas, Ryliškių apylinkės pirmininkas. Su kolūkio pirmininku sudegino Ryliškių bažnyčią.
18. BINGELIENĖ Stasė. Gyvena Merkinėje. Jos vyras milicininkas BINGELIS Vincas taip pat degino kaimus.
19. BARAUSKAS Julius. Dalyvavo deginime.
20. KACVINGELYS Antanas iš Kaniūkų kaimo. Buvęs partizanas (slapyvardis “Cinka“). Kartu su Barausku Juozu nušovė eigulį Juškelį Lucijoną ir iš Savilionių kaimo Rimašauską Roką. Vėliau dirbo paruošų agentu, plėšikavo: prie Alytaus atėmė iš moters pinigus. Buvo apsirengęs kariškais drabužiais. Ta pati moteris atpažino Kacvingelį Alytaus milicijoje jau persirengusį civiliai. Liudininkai teigia, kad buvo labai žiaurus. Teistas, greitai grįžo iš kalėjimo. Jau miręs.
21. BRINZA Vitas. Liaudies gynėjas. Degino Klepočius. Žuvęs.
22. RUDŽIONIS Bronius. Alovės liaudies gynėjas. 1941 metų trėmimo dalyvis. Miręs.
23. MASLOVAS. Ryliškių liaudies gynėjų vadas, valsčiaus saugumo viršininkas.
24. PLIAUGA Juozas. Buvęs šaulys, tardė suimtuosius Nemunaityje.
25. SAULEVICIUS Pranas iš Vadėnų kaimo. 1977 metai pasikorė Alytuje.
26. KRIŠTOPAVIČIUS Juozas iš Poteronių kaimo. Alovės liaudies gynėjas. Tardė suimtuosius, Klepočių žudynių dalyvis. Šiuo metu gyvena netoli Pivašiūnų.
27. DZINGELIAUSKAS. Lietuvos Respublikos laikais “dirbo“ arkliavagiu. Po karo liaudies gynėjas. Dalyvavo Klepočių deginime, taip pat buvo tardytojas. Mėgiamiausias tardymo būdas su telefono viela: apsukus vielą aplink kaklą, belieka dviem tempti už galų.
28. SAKALAUSKAS iš Makniūnų.
29. ZELENIUS Andrius iš Poteronių kaimo. Alovės liaudies gynėjas.
30. MIKALONIS Juozas iš Bugonių kaimo. Vedžiojo NKVD ir savisaugos atstovus po kaimus ir rodė, ką reikia deginti. Gyvena Alytuje.
31. BARAUSKAS Kazys. Po karo buvo savisaugos būryje. Alytaus Vilniaus gatvės NKVD rūsių tardytojas, labai žiaurus. Tardymo metu Burokui išmušė visus priekinius dantis. Už suimtojo paleidimą iš rūsio, reikalaudavo bekono, samagono arba lašinių. Dabar gyvena Alytuje. Tėvynės karo invalidas.
32. ŠEDŽIUS Kostas. NKVD Alytaus rūsių tardytojas. Mėgiamas tardymo būdas, šokinėti nuo stalo sumuštam suimtajam su batais ant krūtines. Sėdėdavo kamerose su pasmerktaisiais ir išduodavo.
33. LUKOŠEVIČIUS Viktoras. Gimęs 1909 m. Per deginimą jį matė Klepočiuose, o kad jis dalyvavo Klepočių žudynėse pasakojo Mykolas Skardžinskas. Gyvena Merkinėje.
34. KUŽULIS Aleksandras. Degino Klepočius. Gyvena Varėnos rajone Dubičių kaime.
35. GULBINAS Mikas. Gimęs 1915 m. TSKP narys nuo 1935 metų. 1944 metų gruodžio 25 dieną Vabalių kaime buvo tardytoju. Tardydavo Juozo Jegelevičiaus namuose. Gyvena Vilniuje.
36. PRAKAPAS Jonas iš Griciūnų kaimo. 1944 metų gruodžio 24 dieną su NKVD kareiviais sudegino Žvirgždėnų kaime Juonio Jono sodybą.
37. MARČIULAITIS. Liaudies gynėjų vadas. Jo vadovaujami liaudies gynėjai 1945 metų gruodžio 25 dieną pagaliais užmušė Krajauską Juozą, Karaliaus, iš Einorių kaimo (tuo metu jo šalia nebuvo).
38. BARZDAITIS Stasys iš Ilgininkų kaimo. Degino Klepočius. Dabar gyvena Merkinėje.
39. MASLAUSKAS Bronius, Fabijono, iš Davainiškių kaimo. Prieš 1944 metų Kalėdas dvi savaites gyveno Klepočių kaime pas savo dėdę Baranauską Adomą (65 metų amžiaus), kuris sudegintas Klepočiuose. Paruošė vielas, kuriomis buvo rišamos suimtųjų kankinių rankos. Gyveni Alovėje.
40. BARANAUSKAS Vladas iš Ryliškių ir Druskininkų kaimo seniūnas SUBAČIUS Julius sudarė sąrašus žmonių, kuriuos reikia sudeginti, o kuriuos nužudyti. Abu po deginimo dingę be žinios.

Prašome, gerbiamus skaitytojus, dar ką nors “gero“ žinančius apie išvardintus asmenis arba panašius į juos parašyti “Alytaus Sąjūdžio“ redakcijai. Laiškus siųskite tik registruotus.
Jei kuris nors “gerbiamas“ liaudies “gynėjas“ pasijus įžeistas, tai siūlome paduoti Alytaus Sąjūdį į teismą.

Reklama
 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s